Mwaisenipo bonse ku Bantu Bitcoin!
Ep. 01 Bantu Bitcoin [Bemba]

Mwaisenipo bonse ku Bantu Bitcoin!